có nên để chậu nước trong phòng điều hòa

có nên để chậu nước trong phòng điều hòa

có nên để chậu nước trong phòng điều hòa

có nên để chậu nước trong phòng điều hòa