có nên để máy giặt ngoài trời

có nên để máy giặt ngoài trời

có nên để máy giặt ngoài trời

có nên để máy giặt ngoài trời